Find Zip Codes at Post-Code.org. A Zip Code Site to Find Your Area Postal Code Easily.

Example Postal Code (ZIP Code) Address Format

City

Code

Nói Voi 880000
Chiềng Khương 360000
Đinh Binh 970000
Sró 600000
Giới Phiên 320000
Vũ Linh 320000
Lục Sơn 230000
Tiến Đức 410000
An Thạnh Thủy 860000
Hải Ninh 800000

Example Envelope

vnm Example Envelope