Find Zip Codes at Post-Code.org. A Zip Code Site to Find Your Area Postal Code Easily.

This is the Vietnam(vnm) Postal Code website, including more than 7225 items of area, city, region and zip code etc

Example Postal Code (ZIP Code) Address Format

City

Code

Phước Thể 800000
Đức Hiệp 570000
Long Khánh 840000
Quỳnh Châu 410000
Túc Duyên 250000
Việt Thắng 970000
Khánh Mậu 430000
Dam Nha Mac 200000
Hương Hoà 530000
Hóa Trung 250000

Example Envelope

vnm Example Envelope